Historien om Strøby Egede Vandværk.

Strøby Egede Vandværk blev formodentlig dannet omkring 1934, da der på det tidspunkt blev etableret en boring tæt ved det tidligere Strøby Egede Vandværk ved det nuværende Egeparken i Strøby Egede. Resterne af det gamle vandværk findes under ejendommen Stevnsvej 84 B.

Den almene vandforsyning i Strøby og Strøby Egede området var i den første tid delt mellem Strøby By's Vandværk og Strøby Egede Vandværk. Så vidt det kan ses i de gamle annaler, opførte og ejede Skibsreder Marius Nilsen, Solgården, det første Strøby Egede Vandværk på ejendommen Stevnsvej 84 B, Strøby Egede.


På billedet ses, det tidligere Strøby Egede Vandværk ved Stevnsvej 84 B

 

I februar 1935 blev "Strøby Egede Vandforbrugere" indbudt til at tegne aktier i A/S Strøby Egede Vandværk. Aktiekapitalen var fastsat til kr. 50.000,00. Bestyrelsen havde skibsreder Marius Nielsen som formand, og resten af bestyrelsen bestod af hotelejer J.Th. Johansen og kammerherreinde Marie Vedel.

Af en dags dato kvittering, dateret den 9. maj 1944, ses, at Anders Lassesen i vandafgift for januar kvartal 1944 har betalt kr. 1.763,66. Kvitteringen er underskrevet af skibsreder Marius Nielsen.

Den 27.10.1948 afholdt 2 nedsatte udvalg for henholdsvis Strøby By's Vandværk og Strøby Egede Vandværk et fællesmøde. På mødet skulle aftales en strategi for en fælles forhandling med Skibsreder Marius Nielsen om Strøby Egede Vandværks status. Man enedes om at anmode Stadsingeniøren i Køge om at foretage en gennemgang af de 2 vandværkers tilstand, teknisk som økonomisk og derefter udarbejde en rapport herom.

På baggrund af denne rapport besluttede deltagerne fra Strøby Egede, ved en stiftende generalforsamling i Strøby Egede Forsamlingshus, den 24. marts 1949, at danne I/S Strøby Egede Vandværk. Vandværkets første formand var tømrermester Hans Nielsen.

Som supplement og forsyningssikkerhed blev der i 50´erne slået en boring på en ejendom, beliggende på Kystvejen, umiddelbart syd for restaurant "Udsigten". Boringen er senere blevet sløjfet, og der er på grunden opført et sommerhus.

Den nuværende vandværksbygning er opført i 1976 på matr.nr. 11a Strøby By og Sogn, Stevnsvej 103 A, Strøby Egede. Vandværket er beliggende umiddelbart nord for Strøby Skolen.

Strøby Egede Vandværk er sammenkoblet med Bakkehældet´s Vandværk, Strøby By's Vandværk og Strøby Ladeplads Vandværk, vi har desuden leveret drikkevand til Møllemarkens Vandværk, Skovrækkens Vandværk og Valløbys Vandværk, de er nu andelshavere under Strøby Egede Vandværk.

         

På billedet til venstre ses kældervæggen mod sydvest. Der kan stadig ses rester af rørledningernes murgennemføring.

På billedet til højre ses kælderydervæggen mod nord. I hjørnet, ca. 0,5 meter over gulvet, ses endnu en murgennemføring for enten en råvandsledning eller en forsyningsledning. Sumpen i gulvet formodes at være til opsamling af overfladevand eller lign. Yderligere beskrivelse af Vandværkets historik kan læses i Tilstandsrapporten, her på hjemmesiden under fanebladet "information/tilstandsrapport".